dijous, 9 de setembre de 2010

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA

Literatura Infantil Catalana (3802)
Educació Infantil
Curs: 2010-2011

Tipus d’assignatura: Lliure Configuració (LlC, obligatòria per obtenir el CCE)
Durada: 1r Quadrimestre
Nombre de crèdits (teòrics i pràctics): 4,5 (3 teòrics i 1,5 pràctics)
Idioma en què s’imparteix l’assignatura: català

PROFESSOR: Josep Sendra i Domènech
Despatx: 1
TUTORIES:
Dimarts:18’00-19’00


I. OBJECTIUS GENERALS

· Crèdits teòrics
-Introduir l'alumne en les característiques essencials de la literatura infantil.
-Donar-li la perspectiva històrica d'aquesta literatura.
· Crèdits pràctics
-Fornir uns criteris bàsics per a la selecció de materials d’introducció a la lectura.
-Aprendre la tècnica de la narració oral i alguns recursos per a la potenciació de la lectura entre els infants.

II. CONTINGUTS

Crèdits teòrics
1 - Concepte de literatura infantil i juvenil. Funció, gèneres i canals de difusió.
2 - La literatura infantil i juvenil al món occidental
2.1. Els clàssics
2.2. La literatura de base folklòrica
2.3. Els corrents actuals
3 - La literatura infantil i juvenil catalana
3.1. Els inicis
3.2. L'època contemporània: gèneres i corrents
3.3. Els autors illencs
Crèdits pràctics
4 - La literatura popular tradicional
4.1. Funció didàctica de la literatura popular
4.2. El cançoner: embarbussaments, endevinalles, cançons de joc...
4.3. La narrativa: rondalles i llegendes5 - La narració oral
5.1. L'elecció dels contes per narrar
5.2. Tècnica de narració
5.3. Activitats a partir de la narració de contes
6 - La lectura dels prelectors:


III. METODOLOGIA I ACTIVITATS

Crèdits teòrics: Explicació del professor, lectures, comentaris de text...
Crèdits pràctics: Narració de contes, visites a biblioteques, trobades amb autors i bibliotecaris...

IV. CRITERIS D’AVALUACIÓ

-Hi haurà un examen final al febrer. L'examen tindrà tres parts (teoria, didàctica i lectures) que es valoraran per separat i cada una valdrà un terç de la nota final. Per poder considerar aprovat l'examen cada part haurà d'estar aprovada. Si no és així caldrà recuperar tota la matèria en la següent convocatòria.

V. OBSERVACIONS

-Es valorarà l'assistència a classe i la participació en totes les activitats que es puguin organitzar sobre el tema de l'assignatura (conferències, cursets complementaris, etc.)

VI. LECTURES

Lectures obligatòries
1. Obres de literatura infantil:
1.1. Un recull de contes a elegir entre
-ABEYÀ, E. i VALRIU, C. Per fat i fat, contes per tornar a contar Ed. Moll, 1993
-ABEYÀ, E. i VALRIU, C. I un punt més, contes per tornar a contar, Moll 2004
1.2. Un llibre d'autor estranger a elegir entre:
A determinar a partir d’un llistat.
1.3.Un llibre d'autor català a elegir entre:
A determinar a partir d’un llistat.
2. Didàctica: a determinar.

VII. BIBLIOGRAFIA GENERAL

-VALRIU, C: Història de la literatura infantil i juvenil catalana Ed. Galera - Pirene, 1998

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada